bip.gov.pl bip.scwis.org.pl
RSS
A A A K

Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 5 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice, e-mail: biuro@scwis.pl, telefon: 32 601 21 08 fax: 32 601 21 08.

II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie dokumentacji przygotowawczej i projektowej przebudowy budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2016 r.
Za dzień wykonania zamówienia uznaje się datę złożenia kompletu dokumentacji w organie architektoniczno-budowlanym celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

IV. Kryteria oceny ofert: 100% cena brutto.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Wykonawca w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę związaną z wykonaniem projektu budowanego dotyczącego budowy lub rozbudowy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Oferta Wykonawcy winna zawierać:
- oferowaną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego);
- oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w razie wyboru oferty do zawarcia umowy;
- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług z podaniem dat ich realizacji, zakresu, podstawy wpisu do rejestru zabytków oraz odbiorców oraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi;
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016 r. do godz. 12.00.

VII. Warunki płatności:
Termin płatności: do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku wpisanego do rejestru zabytków.
2. Zamawiający udostępni obiekt do oględzin po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 32 601 21 08.
3. Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres: biuro@scwis.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu na każdym etapie postępowania przed zawarciem umowy.

IX. Spis załączników:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór oferty.
3. Wzór wykazu wykonywanych usług.

Załączniki udostępniamy po konatkcie mailowym: biuro@scwis.pl

Oferty nadesłane w ramach zapytania: 

userfiles/file/Skan_581(1).jpg

userfiles/file/Skan_582.jpg

userfiles/file/Skan_583.jpgOpublikował: Robert Ciupa
Publikacja dnia: 10.11.2016
Podpisał: Robert Ciupa
Dokument z dnia: 05.09.2016
Dokument oglądany razy: 2 273